Privacybeleid

Online winkel toegankelijk op het adres camping.les.herlequins@gmail, een bedrijf gevestigd op 7 chemin de la plage in Saint-Usage, verwerkt persoonlijke gegevens verkregen van de gebruiker om te voldoen aan de gebruiksvoorwaarden en de bevestiging en om de verwerking van bestellingen en leveringen uit te voeren en de nodige communicatie te verzekeren gedurende de wettelijk vereiste periode.

Algemene bepalingen

1. Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de AVG (hierna "Reglement") is Camping et Restaurant les Herlequins, gevestigd in Saint-Usage, Bourgogne Franche-Comté (hierna "Verwerkingsverantwoordelijke" genoemd) ") )

2. De contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke zijn: e-mailadres: camping.les.herlequins@gmail.com / tel. nummer: 03 80 39 22 26

3. "Persoonsgegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

De bron van persoonsgegevens

1. De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens na verkregen toestemming van de klant. Persoonlijke gegevens worden verzameld wanneer het koopcontract wordt gesloten en wanneer de bestelling op de boetieksite van camping les herlequins wordt uitgevoerd.

2. De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt alleen contactgegevens en informatie die de klant kan identificeren die nodig zijn voor de uitvoering van de koopovereenkomst;

3. De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens voor boekhoudkundige en leveringsdoeleinden en om de noodzakelijke communicatie tussen de contractpartijen mogelijk te maken gedurende de wettelijk vereiste periode. Persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt of doorgegeven aan het buitenland.

Het doel van de gegevensverwerking

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

1. Registratie op de site van camping les herlequins, in overeenstemming met Hoofdstuk IV, Sectie 2 van de AVG

2. De uitvoering van de door de klant aangemaakte bestelling (naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer)

3. Om te voldoen aan de wet- en regelgeving die voortvloeit uit de contractuele relatie tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de opdrachtgever

4. Persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van het koopcontract. Zonder persoonsgegevens kan het contract niet worden uitgevoerd.

De bewaartermijn van persoonsgegevens

1. De verwerkingsverantwoordelijke bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is om te voldoen aan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de klant. De gegevens worden 3 jaar bewaard vanaf het sluiten van het contract;

2. De verantwoordelijke voor de verwerking is verplicht om persoonsgegevens te verwijderen nadat de wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken.

Ontvanger en verwerker van persoonsgegevens

Elke derde partij die Persoonsgegevens van de Klant namens de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt, wordt de Gegevensverwerker. De diensten van de onderaannemer zijn essentieel voor de uitvoering van het koopcontract en de verwerking van de bestelling van de klant aan de kant van de verwerkingsverantwoordelijke.

Verwerkers van de verwerkingsverantwoordelijke zijn:

Webnode AG (e-commerce oplossing)

Google Analytics (analysetool voor onze website)

Rechten van de klant

In overeenstemming met de voorschriften heeft de klant de volgende rechten:

1. recht op toegang tot gegevens

2. recht op rectificatie van gegevens
3. recht op verwijdering van gegevens
4. recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking
5. recht op dataportabiliteit
6. recht om toestemming voor gegevensverwerking in te trekken door ons een e-mail te sturen naar: camping.les.herlequins@gmail.com
7. recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in geval van een vermeende inbreuk op het Reglement.

Beveiliging van persoonsgegevens

1. De verwerkingsverantwoordelijke verklaart alle technische en organisatorische maatregelen te hebben genomen die nodig zijn om het gebruik van persoonsgegevens met respect voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen te waarborgen;

2. De verantwoordelijke voor de verwerking heeft alle technische maatregelen genomen die nodig zijn om de veiligheid van de door hem verzamelde gegevens te garanderen, in het bijzonder de toegang tot zijn computer beveiligen met een wachtwoord, het gebruik van antivirussoftware en het uitvoeren van periodiek onderhoud vanaf de computer.

Slotbepalingen

1. Door een bestelling te plaatsen op de website van onze camping, erkent de klant de voorwaarden met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens te hebben gelezen en volledig te aanvaarden.

2. De klant aanvaardt al deze voorwaarden door het overeenkomstige vakje op de bestelbon aan te vinken.

3. De verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken en te wijzigen. De laatste versie van deze voorwaarden wordt op haar website gepubliceerd.

Deze regels treden in werking op 20/12/2022.